voor-
waarden
Terug

Algemene voorwaarden Groen Casting voor acteurs

Groen Casting hanteert naast deze algemene voorwaarden voor acteurs nog aparte algemene voorwaarden voor haar opdrachtgevers.

Algemeen 

Artikel 1 begrippen

1.1 Onder “acteur” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die op voorstel van Groen Casting deelneemt aan een optreden als acteur of stemacteur. 
1.2 Onder “optreden” wordt in ieder geval verstaan: acteren, musiceren, dansen voor een theateruitvoering, geluids-, video- of filmopname, voor publiek of promotiewerkzaamheden. 
1.3 Groen Casting behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 Acteur gaat er door inschrijving bij Groen Casting mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door Groen Casting voor acteur en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor acteur. 
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door acteur gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met Groen Casting of met opdrachtgevers van Groen Casting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.3 De financiële afwikkeling van de diensten van acteur valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers van Groen Casting. Gegevens van acteur worden hiervoor door Groen Casting overgedragen aan de opdrachtgever. Groen Casting is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de diensten van acteur.

Vertegenwoordiging door Groen Casting

Artikel 3 machtiging

3.1 Door inschrijving bij Groen Casting heeft acteur Groen Casting gemachtigd om acteur voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan acteerwerk. 
3.2 Groen Casting kan acteur wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van acteur.

Artikel 4 aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten voor (extra) gebruik

4.1 Indien een acteur is uitgekozen voor een rol gaat hij mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door Groen Casting voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen acteur en de door Groen Casting genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt acteur zich niet alleen jegens Groen Casting maar ook jegens de door Groen Casting genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats, wijze en eventuele financiële afspraken zoals overeengekomen. 
4.2 Indien daaromtrent niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voor zover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan opdrachtgever worden overgedragen.

Verplichtingen van acteur jegens opdrachtgever

Artikel 5 het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

5.1 Acteur is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. 
5.2 Groen Casting wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van acteur, noch is Groen Casting ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen acteur en Groen Casting ontstaat door acceptatie van een opdracht door acteur geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt. 
5.3 Indien de acteur de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van Groen Casting tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Groen Casting niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld. 
5.4 Acteurs verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen)werkzaamheden. Acteurs verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten. 
5.5 Groen Casting is noch jegens acteurs, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen.

Artikel 6 persoonlijke gegevens

6.1 Door acteur verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door Groen Casting gemaakte beeldopnamen worden bij inschrijving eigendom van Groen Casting. Groen Casting verkrijgt hierover het gebruiksrecht. 
6.2 Groen Casting heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het talent aan derden (mogelijke opdrachtgever voor acteur) ter beschikking te stellen.

SLOTBEPALING 

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met de door Groen Casting onder deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

PDF download