Pri-
vacy-
ver-
klaring
Terug

Privacy statement Groen Casting

Groen Casting is een onderneming van Susanne Groen, kantoorhoudend te Falckstraat 15, 1017 VV Amsterdam, KVK nummer 34327118 (“Groen Casting” of “Wij”). Groen Casting biedt via groencasting.nl & groencasting.virtuoapp.com,  een website aan met casting services (de “Website”). 

Groen Casting hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers. In deze Privacyverklaring (“Privacy Statement of Privacyverklaring”) informeren wij je over de manier waarop Groen Casting je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen, opvragen of laten verwijderen. 


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Groen Casting is verwerkingsverantwoordelijk voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door Groen Casting, tenzij hieronder anders aangegeven. 


Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing? 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van onze diensten, waaronder het gebruik van de Website.


Welke (persoons)gegevens verwerken we? 

Bij het gebruik van de Website worden gegevens verwerkt die we hebben verkregen doordat je van onze diensten gebruik gemaakt en/of doordat je deze zelf hebt verstrekt. Deze gegevens kunnen in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn. 

Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens die je zelf hebt ingevuld bij het registreren, zoals INVULLEN OVERZICHT VAN DE GEGEVEN, maar ook andere persoonlijke gegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of per telefoon.

We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie wanneer je de Website gebruikt of onze website bezoekt. Denk bijvoorbeeld aan je IP-adres, de datum en tijd waarop je van onze diensten gebruik maakt.


Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens? 

Groen Casting kan (persoons)gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • om een overeenkomst uit te voeren: Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van een  selectie  uit onze bestand van acteurs en actrices voor een bepaalde casting en het verstrekken van bepaalde (persoonlijke) gegevens in het kader van casting werkzaamheden. We kunnen bijvoorbeeld je naam, uiterlijke kenmerken en foto- of videomateriaal dat je hebt aangeleverd opslaan en delen met (potentiële) opdrachtgevers. We kunnen contact met je opnemen om een mogelijke opdracht te bespreken of voor administratieve doeleinden; 
 • om je op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en onze producten en diensten: we kunnen je op de hoogte stellen van interessant nieuws en gelijksoortige producten en diensten van Groen Casting. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van een aanbeveling in onze Website, of via een nieuwsbrief etc. We geven bij iedere nieuwsbrief je de mogelijkheid om je uit te schrijven; 
 • voor de verbetering van onze diensten: We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken voor statistische of analytische doeleinden en voor verbetering van onze Website. Denk aan het meten van bezoek aan onze website. Deze gegevens gebruiken we voor het testen en verhelpen van problemen, en om statistieken over onze diensten en het bereik te genereren. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in hoe onze diensten presteren, hoe ze worden gebruikt, en uiteindelijk om onze diensten te optimaliseren, aan te passen en te verbeteren, waardoor ze gemakkelijker en zinvoller te gebruiken zijn. We streven er zoveel mogelijk naar om anonieme of pseudonieme gegevens te gebruiken; 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen: Je kunt hierbij denken aan beveiliging en wettelijke doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Wij baseren deze verwerkingen op de grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, met name om onze casting diensten te kunnen verlenen. 

Daarnaast baseren wij ons op gerechtvaardigde belangen om onze diensten aan te (kunnen) bieden, te analyseren, te verbeteren en om fraude te voorkomen. Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt voor deze gerechtvaardigde belangen zullen wij altijd de rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens afwegen tegen onze de rechten en belangen. 

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen baseren wij deze verwerking op de grondslag van het naleven van wettelijke verplichtingen (zoals wettelijke handhavingsverzoeken). 

Tenslotte gebruiken wij je toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Hierbij geldt dat deze toestemming op ieder moment weer vrijelijk kan worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens voordat de toestemming werd ingetrokken.


Delen wij je gegevens met derden? 

Voor zover wij persoonsgegevens delen met andere partijen, geldt dat wij met partijen afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een verwerkersovereenkomst. In onze afspraken is opgenomen op welke wijze de gegevens gedeeld worden, en is vastgelegd dat deze derde partijen verplicht zijn om de persoonsgegevens op adequate wijze te beschermen.

Wij zullen persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken omdat: 

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren; 
 • je hier toestemming voor hebt gegeven; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; 
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Partijen aan wie wij persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn: 

 • producenten, regisseurs en andere partijen waarvoor Groen Casting casting werkzaamheden voor verricht;
 • IT-leveranciers en -dienstverleners; 
 • Cookie leveranciers (zie verder ook de informatie over cookies hieronder); 

Wij geven daarnaast persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is of strikt noodzakelijk is voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude, of indien wij daartoe anderszins wettelijk verplicht zijn. 


Welke cookies of overeenkomstige technieken gebruiken we? 

De Website maakt gebruik van zogenaamde cookies en vergelijkbare technieken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser. 

Meer informatie, waaronder een overzicht welke cookies wij gebruiken, vind je in ons cookiestatement: groencasting.nl/cookiestatement


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte 

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dan de wetgeving in de EER. Zo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een leverancier van onlinediensten die buiten de EER is gevestigd, of een partij die servers gebruikt die buiten de EER zijn geplaatst (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika). Als een dergelijke situatie zich voordoet en persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER dat minder wettelijke bescherming biedt aan persoonsgegevens, zullen we passende waarborgen bieden om de overdracht te laten plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 


Hoe beveiligen we persoonsgegevens? 

Groen Casting neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@groencasting.nl.

Indien wij een datalek constateren, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast nemen we zo-nodig contact op met de betrokkene(n) binnen de wettelijk bepaalde termijnen. 


Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Groen Casting bewaart je persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor bovenstaande doeleinden of om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die je hebt ingevoerd op Website, bewaren we zolang we die gegevens nodig hebben om de gevraagde dienst te leveren. Wij kunnen periodiek ons bestand “opschonen” om niet actieve inschrijvingen te verwijderen. Wij kunnen daarnaast periodiek een bericht sturen aan degenen die zich hebben ingeschreven met de vraag of zij ingeschreven willen lijven staan of dat we de gegevens kunnen verwijderen.


Wijzigingen van de Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zullen wij de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, waarna deze Privacyverklaring direct van kracht is. De laatste update staat vermeld onderaan deze verklaring. 


Hoe zit het met je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens? 

Je hebt een aantal rechten om controle te houden over je persoonsgegevens, bijvoorbeeld: 

 • Het recht om te vragen of persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot deze gegevens; 
 • Het recht om rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens te vragen; 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om een beperking van de verwerking te vragen; 
 • Het recht om de toestemming voor de verwerking in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op toestemming; 
 • Het recht om uw gegevens te ontvangen of te laten doorgeven in het kader van zogenaamde dataportabiliteit. 

Een volledig overzicht van je rechten kun je vinden op de een speciale pagina op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een dergelijk verzoek willen doen, dan kun je altijd contact opnemen met ons opnemen via privacy@groencasting.nl.


Vragen of klachten 

Als je een vraag heeft over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@groencasting.nl.

Op grond van de AVG heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Meer informatie kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Contactgegevens 

Met vragen of klachten omtrent het gebruik van je persoonsgegevens kun je een email sturen aan privacy@groencasting.nll Of ons schriftelijk bereiken via het volgende adres: 

 


Groen Casting

Falckstraat 15 

1017 VV Amsterdam

 


Versie: 1 juli 2023 

 

 

PDF download